1962 - ( بعد از جدا کردن زکات اگر انتظار مورد معینی را نداشته باشد احتیاطلازم آن است که فورا آن را به مستحق بدهد.) بعد از جدا کردن زکات لازم نیست فورا آن را به مستحق بدهد ولی اگربه کسی که می شود زکات داد دسترسی دارد احتیاط مستحب آن است که دادن زکات را تأخیر نیندازد.