1962 - بعد از جدا کردن زکات لازم نیست فورا آن را به مستحق بدهد ولی اگربه کسی که می شود زکات داد دسترسی دارد ( احتیاط واجب آن است که دادن زکات را تأخیر نیندازد.) احتیاط مستحب آن است که دادن زکات را تأخیر نیندازد.