به نهانها آگاه است، و از اندیشه ‏ها با خبر است، به هر چیزی احاطه دارد، و بر هر چیزی غالب است، و بر همه چیز تواناست.

کوشش کننده از شما در ایام مهلت بکوشد پیش از آنکه مرگ او را دریابد، و در وقت فراغت قبل از اینکه گرفتار شود، و در زمانی که راه نفس باز است و هنوز گلویش را نفشرده ‏اند. آدمی باید برای آسایش فردا و ثبات قدم سفره طاعت آماده کند، و از سرای رفتنی برای خانه اقامت توشه بردارد.

خدا را خدا را در نظر گیرید ای بندگان خدا در قرآنش که رعایت آن را به شما دستور داده، و در آنچه از حقوق خود پیش شما امانت نهاده، که خداوند شما را بی هدف نیافریده، و مهمل رها نکرده، و در جهالت و کور دلی وانگذاشته.

اعمال شما را به خیر و شر نام و نشان نهاده، و آگاه به کردار شماست، و مدّت اقامت شما را در دنیا معین نموده، و کتابش را به عنوان بیان کننده حقایق بر شما نازل کرده، و برای هدایت شما مدت زمانی پیامبرش را در دنیا زندگی داده، تا آنکه دینش را برای او و شما در آنچه در قرآن فرستاده کامل کرد، دینی که آن را پسندیده، و به زبان پیامبرش اعمال محبوب و مکروه و نواهی و اوامرش را به شما رساند، و برای شما جای عذری نگذاشت، و بر شما اتمام حجت کرد، و تهدید به عذابش را پیش فرستاد، و شما را از عذاب شدید پیش رویتان ترساند.

بنا بر این باقی مانده عمر را در یابید، و در این باقی مانده خود را به شکیبایی وادارید، که این باقی مانده عمر در برابر روزهای زیادی که از شما در غفلت و رویگردانی از موعظه گذشت اندک است. نفس های خود را مجال ندهید که این مجال دادنها شما را به راه ستمکاران خواهد برد، و سستی نورزید که این سستی شما را به معصیت درخواهد آورد.

ای بندگان خدا، خیر خواه ترین مردم نسبت به خود کسی است که پروردگارش را بیشتر بندگی کند.

و گول زننده ترین مردم نسبت به خویش کسی است که خدا را بیشتر معصیت کند. و فریب خورده شخصی است که ضرر به خود روا دارد.

و آن که بر او غبطه خورند کسی است که دینش سالم بماند.

و سعادتمند انسانی است که از دیگری پند گیرد. و بدبخت آدمی است که از هوای نفس و غرور خود گول بخورد.

بدانید که اندک ریا شرک است. و همنشینی با هوا پرستان عامل فراموشی ایمان و حضور شیطان در زندگی است.

از دروغ دور شوید، که دروغ از ایمان دور است. راستگو بر لبه نجات و کرامت قرار دارد. و دروغگو مشرف به افتادن و تباهی در خواری است.

به هم حسد نورزید، زیرا حسد ایمان را می خورد چون آتش که هیزم خشک را می خورد.

و با هم دشمنی ننمایید، زیرا عداوت باعث زوال خیر و برکت است.

بدانید که آرزو عقل را به اشتباه می اندازد، و یاد خدا را فراموشی می دهد. پس آرزو را محقق مسازید که فریبنده است، و صاحبش فریب خورده.