از سخنان آن حضرت است در باره عمرو عاص:

مرا از پسر زانیه تعجب است، که به مردم شام وانمود می کند که در من شوخ طبعی است، و انسانی بازیگرم، شوخی می کنم و در بازی کردن کوشایم. او به باطل سخن گفته، و به این گونه سخن مرتکب گناه شده. بدانید که بدترین گفتار دروغ است. او در سخن راندن دروغ می گوید، و وعده می دهد و تخلف می کند، چون درخواست می کند اصرار می ورزد، و چون از او درخواست شود بخل می ورزد، به عهدش خیانت می کند و قطع رحم می نماید، و چون به میدان جنگ آید برای شعله ور ساختن جنگ چه امر و نهی ها می کند البته پیش از بیرون آمدن شمشیرها از غلاف، و چون جنگ آغاز شود بزرگترین حیله اش برای نجات خود نشان دادن عورتش به مردم است.

به خدا قسم یاد مرگ مرا از بازی باز می دارد، و نسیان آخرت او را از گفتن حق مانع می شود. او با معاویه بیعت نکرد مگر به شرط بخشیده شدن مصر به او، و اخذ رشوه کمی برای دست برداشتن از دین.