از سخنان آن حضرت است هنگامی که سعید بن عاص حق او را باز داشت:

بنی امیه از میراث محمّد صلّی اللّه علیه و آله اندک اندک به من می دهند. به خدا قسم اگر زنده بمانم آنان را دور خواهم انداخت مانند پاره جگر یا شکنبه خاک آلودی که قصاب دور می اندازد.

«التراب الوذمة» که بر عکس «و ذام التربة» است نیز روایت شده. معنای «لیفوقوننی» این است که از بیت المال اندک اندک به من می دهند مانند «فواق ناقه» که به معنای یک بار دوشیدن شیر شتر است. «و ذام» جمع «و ذمه» عبارت از پاره شکنبه یا جگر خاک آلود است که آن را دور می اندازند.