از سخنان آن حضرت است زمانی که شنید بنی امیّه او را متهم به قتل عثمان می کنند:

آیا آگاهی بنی امیه از وضع من آنان را از افترا زدن به من باز نداشت؟ آیا سابقه پاک من مردم نادان را از تهمت به من منع نکرد؟ البته پندی که خدا به آنان داده از زبان من رساتر است. من احتجاج کننده با خارج شدگان از دینم، و دشمن به تردید افتادگان در آیین. تمام امور مشتبه به کتاب خدا عرضه می شود، و بندگان به آنچه در سینه دارند مجازات می گردند.