سخنی از آن حضرت (ع) وقتی که شنید بنی امیه او را به شرکت در قتل عثمان متهم می کنند:

آیا باز نداشت بنی امیه را از عیب نهادن بر من، شناختشان از من؟ آیا سابقه من در دین، نادانان را از تهمت نهادن بر من مانع نگردید؟ خداوند اندرزشان داده و، اندرز خدا از سخن من رساتر است. من بر ضد کسانی که از دایره دین پای بیرون می نهند احتجاج می کنم. من خصم کسانی هستم که در دل شک و تردید می پرورند. هر کار که در آن شبهتی هست به کتاب خدا عرضه شود و خدا بندگان خود را به آنچه در دل نهان داشته اند کیفر می دهد.