از سخنان آن حضرت است در سرزنش اصحاب سست پیمانش:

چه اندازه با شما مدارا کنم چنانکه با شترهای کوهان کوفته مدارا می شود، و با لباسهای پوسیده رفتار می گردد، که از هر طرف دوخته می شود از جانب دیگر پاره می گردد هر وقت گروهی از سپاه شام به شما رو می کند هر مردی از شما درب خانه اش را می بندد، و چون سوسمار به لانه می خزد و مانند کفتار به آشیانه پناه می برد.

به خدا قسم خوار و ذلیل کسی است که شما به یاریش برخیزید. و آن که به وسیله شما به سوی دشمن تیر بیندازد با تیر شکسته بی پیکان تیراندازی کرده. سوگند به خدا شما در عرصه های آرام فراوانید، ولی زیر پرچم های جهاد اندک.

من آنچه که شما را اصلاح و کجی هایتان را مستقیم می نماید می دانم، ولی هرگز با تباه کردن خود شما را اصلاح نمی کنم. خداوند رویتان را خوار، و نصیبتان را تباه گرداند. آنچنان که باطل را می شناسید معرفت به حق ندارید، و آنچنان که حق را باطل می کنید باطل را نابود نمی نمایید.