بدانید، که دنیا سرایی است که کس از گزند آن در امان نماند، مگر به اعمال نیکی که هم در دنیا به جای می آورد. رهایی نیست برای کسی که در انجام دادن اعمال، همه همتش دنیا باشد. اهل دنیا گرفتار دنیا شده اند تا امتحان خود را بدهند. آنچه از دنیا، برای دنیا، می گیرند، باید که واپس نهند و حساب آن پس دهند. و آنچه از دنیا برای توشه آخرت می گیرند، چنان است، که آن را پیشاپیش فرستاده اند و در آن جهان از نعمت آن بهره یابند.

دنیا در نزد خردمندان همانند سایه زوال ظهر است، که هنوز گسترده نشده، روی به کوتهی نهد و هنوز افزون نشده، نقصان پذیرد.