از سخنان آن حضرت است در خطاب به خوارج نهروان:

طوفان مرگ زا بر شما بوزد، و اصلاح کاری از شما باقی نماند. آیا پس از ایمانم به خدا و جهادم همراه رسول حق صلّی اللّه علیه و آله به کفر خود شهادت دهم؟ «در این صورت گمراه شده و از گردونه هدایت یافتگان خارج شده ام.»

به بدترین سر نوشت بروید، و از راهی که آمده اید به جهالت گذشته بر گردید. بدانید پس از من به پستی فراگیر دچار می شوید، و شمشیرهای برنده به سراغتان خواهد آمد، و ثروت شما را ستمکاران گرفته ملک خود کنند و این عمل را برای خود عادت و سنّت قرار دهند.

گفتار حضرت: «و لا بقی منکم آبر» به سه صورت روایت شده: یکی همان طور که در متن آورده ایم «آبر» با راء به معنای اصلاح کننده نخل است.

دوم «آثر» با ثاء سه نقطه به معنای روایت کننده و حکایت کننده حدیث، که این صحیح ترین وجه نزد من است. گویی حضرت فرموده: مخبری از شما باقی نماند. سوم «آبز» با زای نقطه دار به معنای پرخاشگر، و نیز به معنای هلاک شونده است.