سخنی از آن حضرت در باب خوارج:

باد ریگ انگیز بر شما بوزد. آنسان، که باقی نگذارد کسی را که راه فساد پوید. آیا پس از آنکه به خدا ایمان آورده ام و همراه رسول الله (ص) جهاد کرده ام، به کفر خود اقرار کنم؟ براستی، اگر چنین کنم گمراه شده ام و هرگز از هدایت یافتگان نبوده ام.

از این راه باطل و پلید، که در آن گام نهاده اید، بازگردید و روی واپس کنید. بعد از من به خواری خواهید افتاد، آن گونه که سراپای شما غرق در مذلّت گردد، شمشیر برنده بر سرتان فرود آید و بازیچه، دست خودکامگان ستمکار شوید.

سید رضی: عبارت «لا بقی منکم آبر» در گفته امام به سه وجه روایت شده: یکی «آبر» به باء و راء، به معنی کسی که نخلها را اصلاح می کند و دیگر «آثر»، به ثاء، به معنی روایت کننده حکایت و حدیث و نزد من این بهترین سه وجه است، مثل این که می گوید: بعد از شما کسی از شما که داستان شما را حکایت کند باقی نماند. بعضی نیز «آبز» روایت کرده اند، یعنی جهنده. البته، «آبز» به معنی هلاک شونده هم هست.