در یادآوری روز قربان و چگونگی قربانی:

قربانی آن گاه کامل و تمام است که گوش آن را نیک بنگرند، تا بریده یا شکافته نباشد، و چشم آن نیز درست بود. اگر گوش و چشم درست بود قربانی درست و تمام است، هر چند شاخش شکسته و پایش لنگ بود و لنگان لنگان به قربانگاه رود.

[سید رضی گوید، «منسک» در اینجا به معنی قربانگاه است.]