و از خطبه های آن حضرت است چون سپاهیان معاویه در نبرد صفیّن شریعه فرات را گرفتند و یاران علی را از برداشتن آب بازداشتند:

از شما خواستند تا دست به جنگ بگشایید. پس یا به خواری برجای بپایید و از رتبه ای که دارید فروتر آیید، یا شمشیرها را از خون تر کنید، و آب را از کف آنان به در کنید. خوار گشتن و زنده ماندنتان مردن است، و کشته گشتن و پیروز شدن، زنده بودن. معاویه گروهی نادان را به دنبال خود می کشاند و حقیقت را از آنان می پوشاند. -کورکورانه پی او می تازند- تا خود را به کام مرگ در اندازند.