خطبه ای از آن حضرت (ع) در بیم دادن نهروانیان:

من شما را می ترسانم، از آن گاه که کشته در کنار این رود، یا در پست و بلند این بیابان به خاک افتاده باشید، بدون آنکه، نزد پروردگار خود حجتی یا دلیلی روشن داشته باشید. این دنیای ناپایدار به ورطه هلاکتان افکند و قضای الهی شما را به دام خود کشید.

بسا شما را از «حکمیت» منع کردم و شما سر بر تافتید و مخالفت ورزیدید، چون کسانی که عهد و بیعت شکسته باشند. تا بناچار رأی خود با خواست شما هماهنگ کردم. براستی، مردمی سبک مغز و سفیه و نابردبار هستید. -ای بی ریشه ها- من هیچگاه برایتان موجب شرّی نبوده ام و نخواسته ام به شما زیانی برسانم.