از سخنان آن حضرت است که در آن یاران خود را برای جهاد بر می انگیزاند:

و خدا گزاردن سپاس خود را در گردن شما نهاده است، و کار -حکومت- خویش را -در دستتان- گذارده، و در مسابقت جایی محدود فرصتتان داده تا برای پیش افتادن -برخیزید- و با یکدیگر بستیزید. پس میان را استوار ببندید، و زیادت دامن را برای کار در چینید، که نتوان هم -نقش مهتری- بر صفحه اندیشه بست، و هم بر خوان مهمانی -آسوده- نشست. چه بسیار خواب -شبانگاه- که تصمیمهای روز را در هم شکست و -گرد- تاریک -فراموشی- که بر آیینه همتّها نشست.