از سخنان آن حضرت است که در آن یارانش را ترغیب به جهاد می کند:

خداوند ادای شکرش را از شما خواسته، و امرش را برای شما باقی گذارده، و در میدان گسترده مسابقه به شما مهلت داده تا برای رسیدن به هدف از یکدیگر پیشی گیرید. پس در این جبهه نبرد کمر جامه ها را محکم کنید، و دامن جامه را درهم پیچید. آهنگ جدّی با شکمبارگی جمع نمی شود. چه بسیار تصمیم های روز را که خواب نابود می کند و چه بسیار ذکر اندیشه ها را که تاریکی ها از بین می برد.