از خطبه های آن حضرت است در باره حکمین و سرزنش اهل شام:

شامیان سنگدل و اوباش اند، و بردگانی فرومایه، که از هر طرف جمع شده، و از دسته های گوناگون اختیار شده اند، از آنانی هستند که شایسته است دین و ادب را آموزششان دهند، و یادشان داده و تربیتشان کنند، و بر آنان قیّم گذاشته و دستشان را بگیرند. نه از مهاجرینند نه از انصار، و نه از آنان که خانه و زندگی برای اهل هجرت آماده کردند و به اختیار خود ایمان پذیرفتند.

بدانید که شامیان برای خود در حکمیت، نزدیک ترین فرد را به آنچه دوست داشتند انتخاب کردند، و شما نزدیک ترین کس را به آنچه راضی نبودید برگزیدید. سر و کار شما با عبد اللّه بن قیس (ابو موسی اشعری) است که دیروز می گفت: کارزار فتنه است، چلّه های کمان را قطع کنید، و شمشیرها را در نیام برید.»

اگر در این گفتار راستگوست پس خطا کرد که به اختیار خود در میدان جنگ شرکت کرد، و اگر دروغگوست متهم به کور دلی است. عمرو عاص را با مشت محکم ابن عباس فرو کوبید، و از مهلت ایام بهره ببرید، و بلاد دور دست اسلام را در دست خود بگیرید. آیا نمی بینید که جنگ را به شهرهای شما کشیده اند، و حیات شما هدف تیر دشمن شده است.