از سخنان آن حضرت است در این سخن وضع خود را پس از هجرت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و ملحق شدن به آن حضرت بیان می کند:

خود را در مسیری قرار دادم که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله رفته بود، همه جا گام به یاد او می نهادم تا به منطقه عرج رسیدم.

[این سخن از یک کلام طولانی گرفته شده.] کلام آن حضرت: «فأطَاُ ذکرَه» سخنی است در نهایت اختصار و فصاحت. منظور حضرت این است که من از ابتدای بیرون شدنم از مکه تا رسیدن به منطقه عرج از آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله خبر می گرفتم. و از آن معنی با این کنایه شگفت یاد کرده است.