از خطبه های آن حضرت است که آن را در ذی قار به وقت حرکت به بصره ایراد فرمود. این خطبه را واقدی در کتاب جمل ذکر نموده:

آنچه را پیامبر به آن مأمور شده بود بیان کرد، و رسالات پروردگارش را ابلاغ نمود، خداوند هم به وسیله او از هم گسیختگی های اجتماعی را نظام داد، و پراکندگی را به هم پیوست، و بین خویشاوندان پس از دشمنی کینه افکن در سینه ها، و کینه های آتش زننده در دلها، الفت ایجاد نمود.