و دعایی از آن حضرت است:

خدایا به توانگری آبرویم را نگاه دار، و به تنگدستی حرمتم را ضایع مگذار، تا روزی خواهم از بندگان روزیخوارت، و مهربانی جویم از آفریدگان بد کردارت. و به ستودن کسی مبتلا شوم که به من عطایی ارزانی داشته، و به نکوهیدن آن کس فریفته گردم که بخشش خود را از من باز داشته و گذشته از این -گفتار- در بخشیدن و باز داشتن «تو بر همه چیز توانایی» و صاحب اختیار.