از دعاهای آن حضرت است در فراوانی روزی:

بار خدایا، آبرویم را به بی نیازی حفظ فرما، و حرمتم را به تنگدستی نشکن، تا از آنان که روزی تو را خواهند روزی خواهم، و از شرار مردم خواستار عطوفت باشم، و به ثنای کسی که به من ببخشاید دچار آیم، و به بدگویی آن که از بخشیدن به من دریغ ورزد مبتلا گردم، و تو ما ورای این همه، اختیاردار بخشش و منعی، چه اینکه بر هر چیز توانایی.