از خطبه های آن حضرت است در تمجید خداوند:

حمد خدای را که از شباهت به آفریده ها برتر، و از توصیف واصفان فراتر است، به شگفتی های تدبیرش برای بینندگان آشکار، و به بزرگی عزّتش از اندیشه اندیشمندان پنهان است.

بدون اینکه علمش کسبی باشد، یا بر آن اضافه شود، یا از کسی فرا بگیرد عالم است، و منهای اندیشه و خاطر تقدیر کننده تمام امور است.

خدایی که تاریکی ها او را نمی پوشاند، و از روشناییها نور نمی گیرد، شب او را در نمی یابد، و روز بر حضرتش جریان ندارد، ادارکش به چشم، و علمش به خبرگیری نیست.

از این خطبه است در باره پیامبر صلّی اللّه علیه و آله:

او را با نور فرستاد، در برگزیدگی بر همگان پیشی داد، رخنه ها را به وسیله او به هم بست، و به وجود او بر گردن کشان غالب شد، به او مشکل را آسان، و ناهمواری را هموار ساخت، تا جبهه گمراهی را از راست و چپ دور گردانید.