از خطبه های آن حضرت است در توجه به قیامت:

همانا آخرت پیش روی شماست، و مقدمات قیامت از پشت سر شما را می راند. سبکبار شوید تا ملحق گردید، که رفتگان شما را باز داشته اند تا آخرین شما به آنها ملحق گردند.

می گویم: این سخن را پس از کلام حق و گفتار پیامبر صلّی اللّه علیه و آله با هر سخن دیگر بسنجند بر آن برتری دارد، و از آن پیشی می گیرد. این که فرمود: «سبکبار شوید تا ملحق گردید» سخنی از این کوتاه تر و پر معناتر شنیده نشده، چه جمله ای عمیق، و سرچشمه ای از معرفت و حکمت است و ما در کتاب خصائص عظمت و شرافت این کلام را شرح داده ایم.