آخرین منزل، رویاروی شماست و مرگ پشت سرتان. و با آواز خود شما را به پیش می راند. سبکبار شوید تا برسید. زیرا آنان که از پیش رفته اند چشم به راه شما واپس ماندگان اند.

من (سید رضی) می گویم: این کلام بعد از کلام خدا و کلام رسول اللّه (ص) با کلام هرکس که سنجیده شود افزون آید و بر او پیشی گیرد. عبارت: «سبکبار شوید تا برسید» عبارتی است با کلمات اندک و معانی بسیار. کلام ژرف و سرشار از حکمت. ما در کتاب «الخصائص» به عظمت قدر و شرف و جوهر آن توجه داده ایم.