از سخنان آن حضرت است که یاران خود را در بسیاری از اوقات به آن پند می داد:

خدا شما را رحمت کند، مجهّز شوید که شما را برای کوچ کردن دعوت کرده اند، میل ماندن در دنیا را کم کنید، و با توشه شایسته ای که دارید به سوی خدا باز گردید، که پیش روی شما گردنه ای سخت، و منازلی ترسناک و هول آور است، که چاره ای از ورود به آن و وقوف در آن ندارید.

بدانید مرگ به طور جدّی دیده خود را به سوی شما دوخته، گویا به چنگالهایش که در شما فرو رفته دچار هستید، و امور شدید و عظیم و سنگین و طاقت فرسا بر شما حمله آورده. پس پیوندهای دنیا را از خود قطع کنید، و به توشه تقوا پشت خود را قوی گردانید.

در گذشته نیز (خطبه 84) قسمتی از این سخن با اختلاف در روایت گذشت.