سخنی از آن حضرت (ع) همواره در میان اصحاب خود چنین ندا می داد:

مهیا شوید -خدایتان رحمت کناد- که در میان شما بانگ رحیل در داده اند. درنگ خویش در دنیا کمتر سازید و همراه توشه های نیکویی که با خود برداشته اید، بازگردید، زیرا رویاروی شما گردنه ای است که از آن بسختی توان گذشت. منزلهایی است وحشتناک و هول انگیز، که بناچار بر آنها داخل خواهید شد و در آنجا درنگ خواهید کرد.

بدانید، که مرگ از نزدیک به گوشه چشم در شما می نگرد و چنانکه پنداری، در چنگالهای آن گرفتار آمده اید، ناخن در تنتان فرو برده است. کارهای بس دشوار و رنجهای کمر شکن آن شما را در برگرفته. پس پیوند خود با دنیا ببرید و به توشه تقوا پشت خود قوی سازید.

برخی از این کلام پیش از این آمده بود و آن روایتی دیگر بود غیر از این.