از خطبه های آن حضرت است در ستایش الهی و سفارش به تقوا:

او را سپاس می گویم تا شکر بر نعمتش باشد، و برای ادای حقوقش از او کمک می طلبم، خداوندی که ارتشش غالب، و بزرگواریش عظیم است.

و شهادت می دهم که محمّد بنده و فرستاده اوست، مردم را به طاعت خدا دعوت کرد، و با جهاد در راه دین بر دشمنانش پیروز شد، همدستی دشمنان بر تکذیب او، و فعالیّتشان برای خاموش کردن نور آن حضرت او را از فعالیت در راه خدا متوقف نکرد.

پس به تقوای الهی چنگ زنید، که رشته ای است با دستگیره ای محکم، و حصاری است که بلندی آن دست نیافتنی است.

بر مرگ و دشواریهایش پیشدستی کنید، و برای پذیراییش قبل از آنکه از درآید آماده شوید، و پیش از فرود آمدنش مهیّا گردید، زیرا قیامت نهایت کار است. مرگ برای عاقلان پندی کافی، و برای جاهلان زمینه عبرت است.

پیش از در آمدن قیامت چنانکه خبر دارید این امور است: تنگی گورها، شدّت اندوه و یأس، وحشت از جایی که از آنجا بر احوال برزخ آگاه می شوید، ترس های پی در پی، جا به جا شدن استخوانها، کر شدن گوشها، تاریکی لحد، ترس از وعده عذاب، پوشیده شدن شکاف گور، و استوار شدن تخته سنگها بر سر قبر.

خدا را خدا را ای بندگان خدا، که دنیا شما را به یک راه می گذراند، و شما و قیامت به یک رشته بسته اید، گویا قیامت با نشانه هایش فرا رسیده، و با علامتهایش نزدیک گردیده، و شما را بر صراط خود متوقف نموده، انگار با سختی هایش بر شما مشرف شده، و سینه بر زمین نهاده، و دنیا از اهلش جدا گشته، و آنان را از دامان خود بیرون افکنده، و تمام روزگار چون روزی بود که گذشت، و یا ماهی که مدّتش به پایان رسید، تازه اش کهنه، و فربهش لاغر شد، مردمان در توقفگاهی تنگ قرار می گیرند، و اموری درهم و عظیم، و آتشی سخت شرربار، همراه صدایی وحشتناک، و زبانه ای کشیده، با غرّشی از روی خشم، همراه اخگرهایی سوزنده، که دیر خاموش است، همیمه اش فروزان، تهدیدش ترسناک، قعرش ناپیدا، اطرافش تاریک، دیگهایش بر افروخته، و کارهایش هولناک است.

اهل تقوا را دسته دسته به جانب بهشت می رانند، در حالی که از عذاب ایمن شده، و از ملامت رهایی یافته، و از آتش دورند، بهشت در کمال آرامش پذیرای آنهاست، و آنان هم از جای و قرارگاه خود شادند. اینان گروهی بودند که اعمالشان در دنیا پاک، و چشمشان از خوف عذاب گریان بود، شب تارشان به خاطر خشوع و استغفارشان روز بود، و روزشان محض بیم از گناه و انقطاع از دنیا شب. خداوند بهشت را جای بازگشت، و خیر و خوشی را پاداش آنان قرار داد، که اینان به بهشت شایسته تر و اهل آن بودند، در یک پادشاهی ابدی، و نعمت پایدار خواهند بود.

بندگان خدا، آن را رعایت کنید که به رعایت آن رستگار شمار رستگار می گردد، و تبهکار شما به ضایع کردن آن خسارت می بیند. بر مرگهای خود به اعمال صالحتان پیشی جویید، که شما گروگان اعمال گذشته خود هستید، و به آنچه انجام داده اید جزا داده می شوید. گویی مرگ وحشتناک بر شما فرود آمده، که نه از آن باز گشتی دارید، و نه لغزشی را از شما می پذیرند. خداوند ما و شما را در مدار طاعت خود و رسولش به کار گیرد، و از ما و شما به فضل و رحمتش در گذرد.

بر جای خود قرار گیرید، بر بلا و سختی صبر کنید، دستها و اسلحه های خود را در مسیر هوا و هوس زبانهای خود به کار مگیرید، و در آنچه خداوند شتاب در آن را برای شما نخواسته شتاب نکنید، زیرا هر کدام از شما که بر اساس شناخت خدا و رسولش و اهل بیت پیامبرش در بستر بمیرد شهید از دنیا رفته، و اجرش بر خداست، و به ثواب عمل صالحی که در نیّت داشته می رسد، و این نیّت جای شمشیر کشیدن او را پر می کند، زیرا هر چیزی را زمان مشخّص و مدّت معیّنی است.