از سخنان آن حضرت است وقتی ذعلب یمانی از حضرت پرسید: یا امیر المؤمنین، آیا پروردگارت را دیده‏ ای؟ فرمود: آیا چیزی را که نمی‏ بینم می ‏پرستم؟ ذعلب گفت: چگونه او را دیده ‏ای حضرت فرمود:

دیده‏ ها او را آشکار نبینند، اما دلها به حقیقت‏های ایمان او را درک کنند. به اشیاء نزدیک است بدون مماس بودن با آنها، و دور است از اشیاء بدون جدایی از آنان، گویاست نه با اندیشه، اراده کننده است نه با تصمیم، سازنده است نه با عضو، لطیف است ولی به پنهانی وصف نشود. بزرگ است و به خشونت و ستمکاری تعریف نگردد، بیناست ولی به داشتن چشم معرفی نگردد، مهربان است ولی به نازکدلی توصیف نمی‏ شود. چهره ‏ها برای عظمتش خاضعند، و دلها از بیمش لرزانند.