از سخنان آن حضرت است به وقت تصمیم رویارویی با لشگر معاویه در صفّین:

بار خدایا، ای مالک آسمان افراشته، و فضای باز داشته، که آن را جای فرو شدن شب و روز، و منطقه حرکت خورشید و ماه، و جای آمد و شد ستارگان قرار داده ای،

و ساکنانش را گروهی از فرشتگانت نمودی، که از عبادتت خسته نمی شوند،

و ای پروردگار این زمین که آن را قرارگاه انسانها، و محل رفت و آمد خزندگان و چهارپایان،

و آنچه که از عدد بیرون است از موجودات دیدنی و نادیدنی قرار دادی

.

و ای خداوند کوههای استوار که آنها را میخهای زمین، و تکیه گاه مخلوق نمودی،

اگر ما را بر دشمن پیروزی دادی از ستم بر کنار دار، و به راه حق مستقیم ساز،

و اگر دشمن را بر ما غلبه دادی شهادت را نصیب ما گردان، و ما را از فتنه نگاه دار

.

کجایند مدافعان حریم ناموس

کجایند، غیرتمندان وفادار ناموس پرست که به وقت بروز سختی ها به دفاع می پردازند؟

ننگ پشت سر شما، و بهشت پیش روی شماست

.