و از سخنان آن حضرت است چون آهنگ دیدار مردم را، در صفّین، فرمود:

ای خدای آسمان افراشته، و فضای نگاهداشته که آن را برای شب و روز فرو رفتنگاه کرده ای، و گردشگاه خورشید و ماه، و جای آمد شد گردنده ستارگان،

و باشندگان آن را گروهی از فرشتگان که به ستوه نیایند از پرستش تو -هیچ زمان

-

،

و ای پروردگار این زمین که آن را آرام جای آفریدگان کرده ای و جای رفت و آمد خزندگان و چارپایان،

و آنچه به شمار نیاید از چیزی که دیده شود و دیدن نتوان،

و پروردگار کوههای پا برجا که آن را در زمین چون میخها فرو برده ای، تا نگاهش دارد، و برای آفریده پناهگاهی که بدان پناه آرد

.

اگر بر دشمنانمان پیروز کردی، ما را از ستم بر کنار کن، و در راه حقّ راست و استوار،

و اگر آنان را بر ما پیروزی دادی، شهادت را روزی ما کن، و از فتنه نگهدارمان

.

کجاست آزاد مردی که به حمایت مردم خویش برخیزد،

و غیرتمندی که هنگام نزول بلا بستیزد

ننگ را پشت سر و بهشت را پیش رو دارید -اینک با شماست که به کدام رو آرید

-.