از خطبه های آن حضرت است به هنگام رفتن اصحاب جمل به شهر بصره:

خداوند پیامبری راهنما با کتابی گویا و دینی استوار بر انگیخت، هلاک نمی شود مگر مخالف آن که اهل هلاکت است. عوامل هلاک کننده بدعتهای مشتبه به دین است، مگر خداوند انسان را از آنها حفظ کند.

پیروی از حجّت خداوند حافظ زندگی شماست، از حجّت خدا اطاعت کنید بدون اینکه سرزنش شوید و به آن مجبور گردید. به خدا قسم باید پیروی کنید و گر نه خداوند حکومت اسلام را از شما خواهد گرفت، و آن را تا به دیگری منتقل نکند به دست شما نخواهد داد.

اینان بر اثر ناخشنودی از حکومت من جمع شده و دست به دست هم داده اند، و من تا وقتی که بر اجتماع شما نترسم صبر پیشه می کنم، زیرا اگر اینان بخواهند رأی ناصواب خود را عملی سازند سر رشته نظام مسلمین گسسته می شود.

اینان از باب حسد بر کسی که خداوند حکومت را در اختیار او گذاشته به طلب دنیا برخاسته اند، و می خواهند وضع را به گذشته بر گردانند. حق شما بر ما عمل به کتاب خدا و روش رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و قیام به حق او و بر پا داشتن سنّت آن حضرت است