از سخنان آن حضرت است پس از بیعت با حضرت، عدّه ای به محضرش عرضه داشتند: چه خوب بود اگر آنان را که در کشتن عثمان شرکت داشتند کیفر می دادی، امام فرمود:

ای برادرانم، آنچه را شما می دانید جاهل به آن نیستم، اما با کدام قدرت در حالی که آنان همچنان بر تخت شوکت سوارند، و بر ما چیره اند و ما بر آنان چیره نیستیم، این قوم همانهایی هستند که غلامان شما با آنها شوریدند، و اعراب بادیه نشین نیز به آنها پیوسته، و اکنون در بین شما هستند و به هر شکلی که بخواهند شما را می آزارند. آیا شما را بر کمترین چیزی که می خواهید قدرت هست؟ این کار آنان قطعا کاری از سنخ کارهای جاهلیت بوده، و اینان را مدد کار و پشتیبان است. اگر در این مسأله حرکتی پیش آید مردم از چند دسته بیرون نیستند: گروهی رأیشان رأی شماست، و فرقه ای رأیشان غیر رأی شماست، و گروهی را نه این رأی است و نه آن رأی. پس صبر پیشه کنید تا مردم آرام گیرند، و دلها از جوش و خروش بیفتد، و حقوق به آسانی گرفته شود. در کنار من آرام باشید، و به انتظار دستورم بمانید، کاری نکنید که ارکان قدرت را ویران سازد، و توانایی را از دست ببرد، و به جای آن سستی و ذلّت آورد، به زودی این مسأله را با مدارا حل می کنم تا وقتی که مدارا ممکن باشد، و هرگاه چاره ای نیابم آخرین دوا داغ نهادن است (و آنان را از دم شمشیر می گذرانم).