و از خطبه های آن حضرت است در آغاز خلافت خود:

همانا خدای تعالی کتابی راهنما را نازل فرمود و در آن نیک و بد را آشکار نمود، پس راه خیر را بگیرید تا هدایت شوید، و از راه شرّ برگردید و به راه راست روید.

واجبها واجبها آن را برای خدا به جا آرید که شما را به بهشت می رساند. خدا حرامی را حرام کرده که ناشناخته نیست، و حلالی را حلال کرده که از عیب خالی است، و حرمت مسلمان را از دیگر حرمتها برتر نهاده، و حقوق مسلمان را با اخلاص و یگانه پرستی پیوند داده، پس مسلمان کسی است که مسلمان از دست و زبان او آزاری نبیند جز آنکه برای حق بود، و گزند مسلمان روا نیست جز در آنچه واجب شود.

بر چیزی پیشی گیرید که همگانتان را فراگیر است -مرگ- که یک یک شما از آن ناگزیر است. همانا مردم پیش روی شمایند -و مرگ آنان بر شما آشکار- و مرگ از پس، شما را می خواند -و شما در چنگال آن گرفتار- سبکبار باشید تا برسید، که پیش رفتگان بر پایند و پس ماندگان را می پایند.

خدا را واپایید در حقّ شهرهای او و بندگان، که شما مسئولید حتّی از سرزمینها و چهارپایان. خدا را فرمان برید، و او را نافرمانی مکنید اگر خیری دیدید آن را دریابید، و اگر شرّی دیدید روی از آن بتابید.