از خطبه های آن حضرت است در باره خوشرفتاری خود با مردم:

من برای شما همنشین خوبی بودم، با کوشش همه جانبه ام شما را از هر سو حفظ کردم، و از بند ذلّت و حلقه های ستم رهایی دادم، به جهت سپاسگزاری در برابر خوبی اندک شما، و چشم پوشی از زشتی بسیارتان که دیده آن را می بیند، و بدن آن را لمس می کند.