ای مردم، آنکه بداند که برادرش در دین ثابت قدم و استوار است و به راه راست می رود، نباید به بدگوییهای مردم در حق او گوش فرا دهد، که تیرانداز گاه تیرهایش به خطا رود. و حال آنکه، سخن بی اثر نماند ولی، باطل آن روی در تباهی دارد و خدا شنوا و گواه است. بدانید، که میان حق و باطل تنها چهار انگشت فاصله است.

از او پرسیدند که این به چه معنی است؟ انگشتانش را کنار هم نهاد و میان گوش و چشم قرار داد و گفت: باطل این است که بگویی شنیدم، و حق این است که بگویی دیدم.