او را سپاس می گوییم بر آنچه گرفت و عطا فرمود، و بر آنچه احسان کرد و آزمود. بر هرچه پوشیده است داناست، هر راز نزد او هویداست. داناست بدانچه سینه ها پوشیده دارد، و دیده ها دزدیده بدان نگرد، و گواهی می دهم که خدا یکی است و جز او خدایی نیست، و این که محمّد گزیده او و فرستاده اوست. گواهیی که برابر است در آن آشکارا با نهان، و دل با زبان.

به خدا که، سخن درست است و از روی بازی نیست، حقیقت است و دروغپردازی نیست. مرگ است که منادی آن دعوتش را شنواند، و سرود خوان آن همه را شتابان خواند پس انبوه مردمان فریفته ات نگرداند -که هیچ کس سرانجام زنده نماند-. آن را که پیش از تو بود دیدی، که مال فراهم آورد و از فقر ترسید، و به آرزوی دراز، از عاقبت نیندیشید. مرگ را دور پنداشت و ناگهان بر سر او رسید. او را بی آرام از وطنش براند و از جایی که در آن ایمن بود برخیزاند. بر چوبهای تابوت برداشته، مردان آن را با سر انگشتان گرفته به نوبت از دوش این به دوش آن گذاشته.

آیا ندیدید آنان را که آرزوهای دور و دراز در سر داشتند، و کاخهای استوار می افراشتند، و مالهای فراوان می انباشتند، چگونه خانه هاشان گورستان گردید، و گردآورده شان تباه و پریشان، و مالهاشان از آن وارثان، و زنانشان در خانه این و آن نه بر کرده نیک می افزایند، و نه عذری توانند خواست از کار زشت و ناخوشایند.

پس کسی که ترس از پروردگار را شعار خود سازد، در کار خیر از اقران خود پیش تازد، کردارش پیروز و پسندیده است -و پاداش تمام بدو رسیده-. پس تقوی را غنیمت شمارید، و به کاری که در خور بهشت است روی آرید، که دنیا را نیافریده اند تا جاودان در آن به سر برید، بلکه آفریده اندش تا زود از آن بگذرید، و از کردار نیک برای خانه همیشگی توشه فراهم آورید. پس در این جهان شتابان به کار پردازید، و کرداری نیک را چون مرکبان راهوار برای رفتن آماده سازید.