از سخنان آن حضرت است که هنگام نبرد صفین به یارانش فرمود:

هر مردی از شما به وقت رویارویی با دشمن در خود قوّت قلب حس می کند، و در یکی از برادرانش سستی و ترس می بیند، به خاطر این فضیلت شجاعتی که به او عنایت شده آنچنان که از خود دفاع می کند از برادرش دفاع کند، چه اینکه اگر خدا می خواست او را هم مانند وی قرار می داد.

مرگ خواهنده ای شتابان است، که ثابت قدم و فراری از دستش نروند. گرامی ترین مرگها شهادت است. قسم به آن که جان فرزند ابو طالب در اختیار اوست هزار ضربه شمشیر بر من آسانتر است تا مرگ در بستر در غیر طاعت خدا.

گویا می‏ بینم به وقت فرار مانند صدایی که از پوست بدن سوسماران به وقت ازدحامشان ظاهر می ‏شود همهمه می‏ نمایید نه حقّی را می‏ گیرید، و نه ستمی را منع می‏ کنید. این شما و این راه حق، نجات از برای کسی است که خود را در راه آن اندازد، و هلاکت برای شخصی است که درنگ نماید.