شمایید یاران حق، و برادران در دین و ایمان، و در روز جنگ، چون سپر نگاهبان، و خاصّگانید و محرمان، جدا از دیگر مردمان. آن را که پشت کند، به یاری شما می زنم و به راه می آورم، و طاعت آن را که رو آرد، امید می دارم. پس مرا یاری کنید، به خیرخواهی نمودن، نصیحتی تهی از دغلی و دورویی بودن که به خدا، من از مردمان بر مردمان اولایم، -که وصی و جانشین رسول خدایم-.