و از خطبه های آن حضرت است که در آن ذکر ملک الموت را کرده است:

آیا چون به خانه ای در آمد از آمدن او آگاه می شوی؟ آیا هنگامی که یکی را می میراند، او را می بینی؟ بچّه را چگونه در شکم مادر می میراند؟ از راه اندام مادر به درون او در می شود یا روح به اذن پروردگارش بدو پاسخ می دهد یا او با کودک، درون شکم مادر به سر می برد؟ آن که وصف آفریده ای چون خود را نتواند، صفت کردن خدای خویش را چگونه داند؟