از خطبه های آن حضرت است در باره ملک الموت و قبض روح مردم:

وقتی ملک الموت وارد خانه ای می شود آیا او را حس می کنی یا وقت قبض روح کسی او را می بینی؟ بلکه جنین را در شکم مادرش چگونه قبض روح می کند؟ آیا از برخی از اعضاء مادر بر او وارد می شود یا اینکه روح جنین به اذن خدا او را اجابت می نماید یا ملک الموت همراه جنین در روح مادر ساکن است؟ کسی که از وصف مخلوقی مانند خود عاجز است چگونه خدای خود را وصف تواند کرد؟