از خطبه ای از آن حضرت (ع) در آن از ملک الموت یاد کرده و گرفتن او جانها را:

آیا وقتی که به خانه ای داخل می شود، از او آگاه می شوی یا هنگامی که جان یکی را می ستاند او را می بینی؟ چگونه جنین را در رحم مادر می میراند؟ ملک الموت از کدام عضو مادر به درون می رود؟ آیا روح به فرمان پروردگارش به او پاسخ می دهد یا با کودک در درون شکم مادر جای گرفته؟ کسی که از وصف مخلوقی چون خود عاجز است خدای خود را چگونه وصف تواند کرد؟