1959 - اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد چنانچه وکیل وقتی که زکات را به فقیر می دهد از طرف مالک نیت زکات کند کافی است .

پاورقی

1959 - عروةالوثقی ،کتاب الزکاة، فصل 10، مسأله 14162-331