1960 - اگر مالک یا وکیل او بدون قصد قربت زکات را به فقیر بدهد و پیش از آن که آن مال از بین برود خود مالک نیت زکات کند زکات حساب می شود.

پاورقی

1960 - عروةالوثقی ، کتاب الزکاة، فصل 10، مسأله 24162-332