1959 - اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد ( همین اندازه که مالک نیت داشته باشد کافی است ، خواه وکیل نیت کندیا نه ، ولی اگر مالک نیت زکات را نکرده بلکه وکالت در همه چیز به او داده ،باید وکیل نیت کند.) چنانچه وکیل وقتی که زکات را به فقیر می دهد از طرف مالک نیت زکات کند کافی است .