1959 - اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد ( باید وکیل قصد قربت کند، و در وکیل کردن و همچنین وقتی که زکات رابه وکیل می دهد، قصد قربت لازم نیست ، و اگر کسی را فقط در رساندن زکات به فقیروکیل کند، باید خودش در موقع دادن زکات به وکیل قصد قربت نماید و احتیاطا تاوقتی به فقیر می رسد به قصدش باقی باشد.) چنانچه وکیل وقتی که زکات را به فقیر می دهد از طرف مالک نیت زکات کند کافی است .