1960 - ( اگر مال را به قصد زکات ، ولی بدون قصد قربت به حاکم شرع یا به فقیربدهد، بنابر اقوی زکات حساب می شود، هر چند چون بدون قصد قربت داده گناه کرده است .) اگر مالک یا وکیل او بدون قصد قربت زکات را به فقیر بدهد و پیش از آن که آن مال از بین برود خود مالک نیت زکات کند زکات حساب می شود.