1958 - کسی که زکات چند مال بر او واجب شده اگر مقداری زکات بدهد و نیت هیچ کدام آنها را نکند، چنانچه چیزی را که داده هم جنس یکی از آنها باشد زکات همان جنس حساب می شود، ( ولی اگر مقداری پول نقره یا اسکناس بدهد که هم جنس هیچ کدام آنهانیست بعضی گفته اند: به همه آنها قسمت می شود، ولی این خالی از اشکال نیست واحتمال دارد که از هیچ کدام حساب نشود و در ملک مالک باقی بماند.) و اگر هم جنس هیچ کدام آنها نباشد به همه آنها قسمت می شود پس کسی که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است اگرمثال یک گوسفند از بابت زکات بدهد و نیت هیچ کدام آنها را نکند زکات گوسفندحساب می شود ولی اگر مقداری نقره بدهد به زکاتی که برای گوسفند و طلا بدهکار است تقسیم می شود.