1960 - ( اگر بدون قصد قربت زکات را به فقیر بدهد و پیش از آنکه از بین برودنیت زکات کند، زکات حساب می شود.) اگر مالک یا وکیل او بدون قصد قربت زکات را به فقیر بدهد و پیش از آن که آن مال از بین برود خود مالک نیت زکات کند زکات حساب می شود.