1959 - اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد ( موقعی که زکات را به آن وکیل می دهد، باید نیت کند که آنچه را وکیل او بعدا به فقیر می دهد زکات باشد، و احوط این است که نیت او تا زمان رسیدن زکات به فقیر مستمر باشد.) چنانچه وکیل وقتی که زکات را به فقیر می دهد از طرف مالک نیت زکات کند کافی است .