1957 - انسان باید زکات را به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد ( و اگر غیر زکات هم بر او واجب شده است ، در نیت معین کند که آنچه رامی دهد زکات است ، ولی اگر هم زکات مال بر او واجب شده است و هم زکات فطره ،لازم نیست موقع ادا کردن نیت کند آنچه را می دهد زکات مال است بلکه به نیت آنچه بر او واجب است بدهد از هر دو کافی است و اگر مثلا زکات گندم و جو بر اوواجب باشد، لازم نیست معین کند چیزی را که می دهد زکات گندم است یا جو.) و در نیت معین کند که آنچه را می دهد زکات مال است یا زکات فطره ، ولی اگر مثلا زکات گندم و جو بر او واجب باشد لازم نیست معین کند چیزی را که می دهد زکات گندم است یا زکات جو.